• مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 18 و 20 پلاک 374

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تأمین تجهیزات

• تأمین تجهیزات شبکه فیبرنوری دانشکده داروسازی علوم پزشکی مشهد با برند فایبرلند

• تأمین تجهیزات شبکه فیبرنوری پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی امام رضا علوم پزشکی مشهد با برند فایبرلند

• تأمین کابل شبکه فیبرنوری پروژه مدیریت بحران و فوریت های پزشکی علوم پزشکی مشهد با برند فایبرلند

• تأمین تجهیزات شبکه فیبرنوری پروژه مدیریت بحران و فوریت های پزشکی علوم پزشکی مشهد بر پایه لوله های COD در شهرک دانش و سلامت

• تامین تجهیزات بستر فیبر نوری پروژه بیمارستان خاقانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

• تامین تجهیزات بستر فیبر نوری بیمارستان اکبر

• تامین تجهیزات بستر فیبر نوری پروژه کلینیک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اجرا

• بسترسازی شبکه فیبر نوری شهرک دانش و سلامت بر پایه لوله های COD

• اجرای شبکه فیبر نوری پروژه مدیریت بحران و فوریت های پزشکی

• اجرای شبکه فیبر نوری ارتباطی بیمارستان اکبر

• انتقال خطوط تلفن پروژه کلینیک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد